Management

Mr. Pravin Khatiwala (609) 345-1746
Mrs. Kundan Ghelani (609) 748-0032
Mr. Parimal Parikh (609) 927-3587
Mrs. Urvashi Parikh (609) 653-1216
Mrs. Jaybaia Khatiwafa
Mrs. Kunji Udani
Mr. Suryakant Patel
Ms. Kalpana Contractor
Dr. Niranjan Trivedi
Mr. Jimmy Jasani
Mr. Kishor Ghelani
Mrs. Shaku Patel
Dr. Mahesh Ghayal
Mrs. Pratima Trivedi
Mr. Ko Ko Trivedi
Mr. Girish Gupta
Dr. Ashok Dhabuwala
Mr. Haresh Surati
Mr. Dhansukh Dadarwala
Mr. Vijay Sukharamwala
Mr. Viresh Patel
Priest: Mr. Madhusudan Trivedi (Chhote Morari Bapu)
Asst. Priest: Mr. Bharat Pandya