Please enable Javascript to use all features!
 609-965-1348 / 609-965-0627
 571 South, Pomona Road, P.O.Box 810, Pomona, NJ 08215

Management

Mr. Pravin Khatiwala (609) 345-1746
Mrs. Kundan Ghelani (609) 748-0032
Mr. Parimal Parikh (609) 927-3587
Mr. Hiren Panwala
Mr. Basant kumar Gupta
Mrs. Jaybaia Khatiwala
Ms. Kalpana Contractor
Ms Renuji Vaidya - Main Priest
Mr. Jimmy Jasani
Mr. Kishor Ghelani
Mr. Girish Gupta
Dr. Ashok Dhabuwala
Mr. Haresh Surati
Mr. Dhansukh Dadarwala

Mr. Bharat Pandya - Asst. Priest
Jayendrabhai and Kokilaben Thakkar - Priest Sevaks

Donate